Privacy & Data policy

Privacy Statement

‘Speer Advisory’ is een geregisteerde handelsnaam van ExpertWired B.V. (hierna ‘SPEER’). SPEER hecht veel waarde aan uw privacy en de beveiliging van uw persoonlijke gegevens.  De SPEER website moet zorgeloos bezocht kunnen worden. SPEER vindt het dan ook van groot belang dat de privacy van degenen die de website bezoeken, vragen stellen en / of gebruik maken van onze diensten beschermd wordt. Dit vatten we in deze privacyverklaring. SPEER kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Lees deze privacyverklaring daarom regelmatig door. SPEER zal de door u verstrekte persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor informatie. SPEER zal uw gegevens daarnaast gebruiken om te voldoen aan elke mogelijke wettelijke verplichting.

Uw rechten

U hebt het recht om SPEER te verzoeken u mee te delen of SPEER persoonsgegevens van u verwerkt. Wij zullen u de gevraagde informatie verstrekken binnen vier weken na een dergelijk verzoek. De contactadres informatie staat onderaan deze privacyverklaring. Bovendien kunt u SPEER verzoeken om persoonlijke gegevens die SPEER over u heeft, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren als deze persoonlijke gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn. Het verzoek bevat de wijzigingen die u door SPEER wilt laten aanbrengen.

Cookies

SPEER gebruikt cookies op haar website. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt van (en naar) de SPEER en andere websites, om zo inzicht te krijgen in het gebruik van websites en surfgedrag. Hiertoe wordt mede middels de cookies een profiel opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die webbrowsers van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres zoals bij SPEER van u bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Security

SPEER wil dat uw persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk blijven. We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens veilig van uw computer naar onze servers te verzenden door middel van een aantal standaard procedures.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Als u vragen of vragen hebt met betrekking tot de privacyverklaring van SPEER, stuur dan een e-mail naar privacy@speeradvisory.nl of kijk op de SPEER website voor onze postadres gegevens.

Privacyvoorwaarden Sollicitanten

SPEER vindt de privacy van haar externe en interne sollicitanten belangrijk. Wanneer een sollicitant solliciteert via een vacature geplaatst door SPEER, verzamelt SPEER informatie (persoonsgegevens, CV en motivatiebrief). Deze persoonsgegevens worden door SPEER op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat SPEER persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetgeving. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop SPEER de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van SPEER. Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan veranderde wetgeving te blijven voldoen. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van deze veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

Doeleinden
Persoonsgegevens die door de sollicitant aan SPEER worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door SPEER gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. SPEER verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van SPEER zijn:
1.    Het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures van SPEER;
2.    De communicatie van de wervings- en selectieprocedures van SPEER;
3.    Contact opnemen met sollicitanten en sollicitatiegesprekken te plannen; en
4.    SPEER kan de gegevens van sollicitanten gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het wervings- en selectieproces.

Gegevens van sollicitanten
SPEER verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist en optioneel) rechtstreeks of door middel van formulieren en/of aangehechte CV’s via de website. SPEER verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. SPEER verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt SPEER hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan SPEER verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan SPEER om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden.  De gegevens van sollicitanten doe door SPEER worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Gegevens bewaren van sollicitanten
SPEER bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwijdert SPEER de gegevens van haar sollicitanten en alle geïdentificeerde kenmerken uit haar database zodra de vacature vervuld is.

Beveiliging
SPEER maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. SPEER heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te  beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. SPEER tracht zoveel als financieel en technisch mogelijk haar beveiligingsprocedures uit te breiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van SPEER die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van SPEER. Personeelsleden van SPEER zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van SPEER bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. SPEER zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. SPEER waarborgt ook (contractueel) dat derde partijen die namens SPEER gegevens van sollicitanten verwerken, adequate maatregelen treffen conform de wettelijke eisen.

Contact
Stuur uw vragen en opmerkingen over deze recruitment privacy verklaring of over de manier waarop SPEER gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: privacy@speeradvisory.nl